HázirendMely a várpalotai Bán Aladár Általános Iskola és Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

A házirend célja és feladata

I. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
II. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

A házirend hatálya

A házirend előírásai vonatkoznak az iskolába járó tanulókra, a tanulók szüleire, (gondozóira), az iskola pedagógusaira és más alkalmazottaira.
A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn túl szervezett programokra érvényesek, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.


A házirend nyilvánossága

A házirend előírásai nyilvánosak, egy-egy példányuk megtalálható:
- az iskola és tagiskola irattárában,
- az iskola és tagiskola könyvtárában,
- az iskola és tagiskola nevelői szobájában,
- az iskola igazgatójánál, a tagiskola-vezető igazgatóhelyettesnél,
- az iskola igazgatóhelyetteseinél,
- az osztályfőnököknél,
- a DÖK vezetőknél,
- a Szülői Közösség elnökénél,
- az iskola és tagiskola elektronikus adattárában,
- az iskola és tagiskola honlapjain.

A házirend egy példányát - a Közoktatási Törvény előírásainak megfelelően - az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatni kell
- a tanulókat osztályfőnöki órán,
- a szülőket szülői értekezleten,
sőt, minden tanév elején fel kell eleveníteni a tanulókra és a szülőkre vonatkozó legfontosabb előírásokat.


A HÁZIREND tartalmazza
(az anyaintézmény és a tagiskola tanulóira vonatkozóan)

A tanulók jogait.
A tanulók kötelességeit.
Az iskola munkarendjét.
A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét.
A tanulók közösségeit.
Az iskolai létesítmények és helyiségek használatának rendjét.
A tanulói mulasztásokról és azok igazolásáról szóló rendelkezéseket.
A dicséret és elmarasztalás módjait.
Az intézmény - gyermek által betartandó - óvó-védő rendszabályait.
A tanulók nagyobb közösségének meghatározását.
A Házirend módosításának szabályait.

1. A tanulók jogai

1.1 Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy adottságának, képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, hogy a közösség aktív, azt formálni képes tagja legyen! Ezért joga, hogy:
- a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja,
- az intézményben egészséges és biztonságos környezetben nevelkedjék,
- emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák,
- védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben,
- választó és választható legyen minden tanulói tisztség esetében:

 • részt vehet a diákcsoportok munkájában, kezdeményezheti azok létrehozását,
 • élhet azokkal a jog- és hatáskörökkel, amelyek választott tisztségéből, felelősi megbízatásából fakadnak,
 • feladatot vállalhat közösségi programok összeállításában, lebonyolításában,
 • az iskolai közösségek életének bármely területére vonatkozóan kulturált formában véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet (a véleménynyilvánítás történhet egyénileg és a diákönkormányzaton keresztül is),
 • kérdést intézhet az iskola vezetőihez és pedagógusaihoz, s arra a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kell kapnia,
 • a diákönkormányzat véleményezési jogával élhet az iskolai élet bármely részével kapcsolatban,
 • a diákönkormányzat szervezeti keretein belül dönthet egy tanítás nélküli munkanap programjáról.


1.2 Minden tanulónak joga, hogy az iskola által felkínált nevelési-oktatási programokból - szülői egyetértéssel - válasszon, s használja azokat a dokumentumokat, melyek választását megkönnyítik. (Pl.: Az intézmény pedagógiai programja stb.)
Tájékoztatást kapjon a témában az őt érintő kérdésekről. A tananyag számonkérésének elnapolását kérje szülein keresztül, ha erre alapos indoka van, vagy ha egy tanítási napon két tantárgynál több átfogó dolgozatra kerül sor.

1.3 Minden tanuló joga, hogy a bontott tanulócsoportba sorolás pedagógiai szempontjairól tájékoztatást kapjon. Esetleges egyet nem értését - szülőjével együtt - kifejezésre juttassa. Indokait előadva újbóli felülbírálatot, esetleg másik csoportba helyezést kérjen. A csoportokba való áthelyezés csak a tanév első hetében lehetséges.

1.4 Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy tanulmányi munkájához a tanítási órán kívül is segítséget kapjon, s részt vehessen:
- tanulószobai és napközi otthoni foglalkozáson,
- felzárkóztató, fejlesztő foglalkozáson,
- szakköri foglalkozáson,
- sportköri és tömegsport foglalkozáson,
- tanulmányi versenyeken, pályázatokon,
- tanulmányi munkát segítő iskolán kívüli rendezvényeken,
- a diákújság szerkesztésében és az iskolarádió működtetésében, ha erre alkalmasnak tartják.

1.5 A tanulóknak joguk van tanítási és foglalkozási időben az iskola létesítményeinek, helyiségeinek, berendezéseinek, eszközeinek használatára a védő-óvó előírások betartásával. Joga az iskolai könyvtár, a számítógépterem, a tornaterem rendeltetésszerű használata. (Ezen helyiségek használati rendjét külön dokumentum szabályozza.)

1.6 Minden tanulónak joga van az iskolai és iskolán kívüli sport- és kulturális rendezvényen részt venni, ezeken tanítási idő alatt szerepelni, ha erre az intézmény igazgatójától engedélyt kapott. Az iskolai vagy iskolán kívüli, de az iskola által szervezett rendezvényeken (pl. nyári tábor, sportrendezvények stb.) a házirend változatlanul érvényes.

1.7 Minden tanulónak joga van jogsérelem esetén jogorvoslatot kérni, vitás ügyekben felülvizsgálati vagy törvényességi kérelemmel élni.
Problémájával felkeresheti nevelőit, osztályfőnökét, az intézmény vezetőit (igazgatót, igazgatóhelyettest), hogy érdekében, védelmében segítséget kérjen és kapjon. Az igazgató fogadónapja diákok számára minden hét hétfője, a tagiskolában a szülők számára minden hónap első hétfője. (Kivétel február, június.) A diákjogok érvényesítési keretei a diákönkormányzatok, melyek évente egy alkalommal diákközgyűlést hívnak össze, ahol a diákok javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak az iskola belső életéről.

1.8 Minden tanuló joga, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős támogatásával a Családsegítő Szolgálat, Várpalotai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat segítségét kérje, kérelmére - indokolt esetben - kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön.

1.9 Minden tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti, etnikai önazonosságát kifejezésre juttathassa, elvárva annak tiszteletben tartását, azzal a feltétellel, ha e joggyakorlás nem ütközik jogszabályba, s nem korlátozza társai hasonló jogait, illetve tanuláshoz való viszonyát.

1.10 A tanulók joga, hogy egészségük megőrzése érdekében az egészségnevelési programban foglalt tevékenységek résztvevői legyenek, állampolgári kötelességük tudatában az egészségügyi szűrővizsgálatokon jelen legyenek.

2. A tanulók kötelességei

2.1 Minden tanuló az iskolai közösség tagja. Ebből fakadó kötelességei:
- azonosuljon az iskola, osztály célkitűzéseivel, tetteivel, segítse azok megvalósulását,
- választott megbízatását lelkiismeretesen teljesítse,
- a gyermekfelelősök utasításait, kéréseit köteles figyelembe venni és azok szerint cselekedni,
- egyénileg felelős a tárgyi környezete tisztaságáért, a közös és egyéni tulajdon védelméért és megőrzéséért,
- az iskola tanárai, dolgozói és diáktársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,
- öltözködésével, megjelenésével - a közösség megbotránkozását kerülve - a jó ízlés határain belül fejezze ki személyiségét.

2.2 A tanulók legfontosabb munkája a tanulás, ezért kötelességük:
- minden tanítási órán felkészülten megjelenni,
- az eredményes tanórai munkához szükséges taneszközöket, a tájékoztató füzetüket magukkal hozni, az ide történő bejegyzéseket a szülővel (gondviselővel) aláírattatni,
- a tájékoztató füzet elvesztését haladéktalanul jelenteni kell az osztályfőnöknek,
- a tájékoztató füzetet hivatalos iratként kezelni (rongálása, megcsonkítása, a bejegyzések hamisítása fegyelmező intézkedéseket von maga után),
- az intézmény könyvtárából használatra kapott - ingyen - tankönyveket a kölcsönzési szabályzatnak megfelelően óvni,
- mulasztásaikat a következő tanórára, hosszabb hiányzás esetén a tanár által megadott időpontra pótolni,
- fegyelmezetten dolgozni a kötelező és választott tanórákon egyaránt.

2.3 Minden tanuló kötelessége egészségének, testi épségének megőrzése érdekében:
- óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
- elsajátítsa és alkalmazza az egészségét, és biztonságát védő ismereteket,
- betartsa és osztálytársaival is igyekezzen betartatni a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat,
- jelentse azonnal az iskola valamelyik dolgozójának, ha veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, rendkívüli eseményt (tűz, elemi kár stb.) vagy balesetet észlel,
- azonnal jelentse, ha rosszul érzi magát vagy megsérült,
- ismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában,
- rendkívüli esemény esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait.

3. Az iskola működési rendje

3.1 Az iskola épülete szorgalmi időben 6.30-tól 20.00 óráig tart nyitva. Tanítás nélküli munkanapokon a napközi rendjében meghatározottak szerint. Hétvégén és ünnepnapokon az intézmény zárva tart.
A tagiskola szintén 20:00 óráig tart nyitva.

3.2 Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az intézmény 6.30 órától, a tagiskola 6.45 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. A tanítás 8 órakor kezdődik és a csengetési rendben meghatározott időpontokban ér véget. Az „egésznapos" osztályokban a munka 15.35-ig tart. A tanulók a felszerelésükre maguk felügyelnek. A tanuláshoz szükséges eszközökön kívül más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha ezt előzőleg megbeszélték nevelőjükkel. Nagyobb értékű tárgyat (ékszer, mobiltelefon, értékes óra stb.), valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak szülői engedéllyel hozhatnak, s megőrzésre az iskolatitkárnál kötelesek leadni. Ez a feltétele annak, hogy a nagy értékű tárgyért, pénzért felelősséget vállaljon az iskola.

3.3 Az iskolába a tanulóknak 7.30 óra és 7.45 óra között kell érkezniük. Az alsó és a felső tagozatosoknak a földszinti zsibongóban kell gyülekezniük, ahonnan az ügyeletes nevelő felügyelete mellett vonulnak az osztályukba, szaktantermekbe. A tanulóknak és nevelőknek a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lenniük.
A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik. Első osztályosoknak beiratkozáskor kell a napközis igényüket jelezni. A tanulószobára tanév elején kell jelentkezni, indokolt esetben azonban ez tanév közben is lehetséges.

3.4 A csengetés rendje a tanítási órák, és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A tanítási órák időtartama 45 perc.


A csengetés rendje:
1. óra 8.00 - 8.45
2. óra 8.55 - 9.40
3. óra 9.50 - 10.35
4. óra 10.55 - 11.40
5. óra 11.50 - 12.35
6. óra 12.45 - 13.30
7. óra 13.55 - 14.40
8. óra 14.50 - 15.35

A csengetés rendje a tagiskolában:
1. óra 8.00 - 8.45
2. óra 8.55 - 9.40
3. óra 9.50 - 10.35
4. óra 10.50 - 11.35
5. óra 11.45 - 12.30
6. óra 12.35 - 13.20

Az egésznapos osztályokban a beosztott ebédidő után 13.55 óráig ún. szabadidősáv van.

3.5 A szünetekben a tanulók a folyosókon, a nagyszünetben - ha az időjárás erre alkalmas - az udvaron tartózkodnak.

3.6 A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor fogyaszthatják el a tanulók a tízóraijukat.

3.7 A szünetek rendjét az ügyeletes nevelő felügyeli. A tanóra kezdete előtt a tanulók a tantermek előtt sorakoznak.

3.8 A tanítási idő alatt a tanuló csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben a távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.

3.9 Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a gazdasági irodában és az igazgatóhelyettesi irodában történik 8 órától 15.30 óráig. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az intézmény igazgatója a szünet megkezdése előtt tájékoztatja az iskolahasználókat az ügyeleti rendről.

3.10 Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak.
Az iskola épületébe érkező szülők illetve idegenek belépését az anyaiskolában a kapuügyeletesek, a tagiskolában az ügyviteli dolgozók rögzítik.

4. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje

4.1 A tanítás eredményessége érdekében a tanulónak az első tanóra megkezdése előtt a tanteremben osztályfőnöke vagy szaktanára által meghatározott ülésrendben, fegyelmezetten kell várni a nevelőt.

4.1.1 Az osztályban tanító nevelőknek törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére. A számonkérés formája lehet szóbeli, és írásbeli. Az átfogó témazáró dolgozat időpontjáról a diákokat egy héttel korábban tájékoztatni kell. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, mely három vagy annál több óra ismeretanyagának elsajátítását ellenőrzi. Az írásbeli számonkérés értékeléséről 10 munkanapon belül tájékoztatni kell a pedagógusnak a tanulót.

4.1.2 Minden tanóra után a tanulók kötelesek a szemetet a padból kiüríteni, az utolsó óra után a székeket a tanulóasztalokra feltenni. A tagiskolában a székek a helyükön maradnak.

4.2 A tanulók az egyes tanórán kívüli rendezvények előkészítésének, szervezésének, lebonyolításának is résztvevői lehetnek. Az egyes tanulóközösségek ilyen irányú megbízatásait az intézmény éves munkaterve tartalmazza.

4.3 Az iskola a tanulók számára az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi.
Az iskola tanulói számára - mind a Körmöcbánya utcában, mind a Rákóczi Telepen - gazdag, sokszínű tanórán kívüli foglalkozási kínálatot biztosít.

4.3.1 Napközi otthon, tanulószoba:
A Közoktatási Törvény előírásainak megfelelően - ha szülői igény van rá - az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-4. évfolyamon napközi otthon, az 5-8. évfolyamon napközi otthon, tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon - igény esetén - összevont napközis csoport üzemel. (Étkezés 10 főt meghaladó igény esetén biztosítható.) Az őszi, téli, tavaszi szünetben összevont (városi) ügyelet van.
A napközi otthon rendje:
A tanulókat a napközis tanító 11.40-től folyamatosan veszi át az osztályfőnököktől. 12 órától 13.30 óráig, a tagiskolában 13:45 óráig az ebédlői rend szerint történik az étkezés.
14.15-ig szabad foglalkozás, játék. 14.15 órától 16.00 óráig tart a tanóra. A tagiskolában a tanórák 14:00 órától kezdődnek.

A tanulószoba rendje:
A tanulószoba foglalkozási ideje hétfőtől csütörtökig, a tagiskolában alsós, felsős napközi pénteken is, 14.00 órától 16.00 óráig.

4.3.2 Diákétkeztetés:
Az egésznapos osztályba és a napközi otthonba járó tanulók napi háromszori étkezésben részesülhetnek. Szülői kérésre - ha az otthoni étkeztetés megoldott - a reggeli és az uzsonna lemondható. A napközibe nem járó tanulók számára - igény esetén - az iskola ebédet (menzát) biztosít. Az iskola fenntartója által megállapított étkezési díjat az iskola gondnokságán kell befizetni minden hónapban előre, a fizetésre kijelölt napokon (legkésőbb az adott hónap tizedik napjáig).
A tanév első napján az étkezést csak annak a tanulónak tudjuk biztosítani, akinek szülője (gondozója) erre vonatkozó igényét augusztus utolsó hetében bejelenti. Az iskola a hiányzó tanuló étkezési díját csak akkor tudja a szülőnek visszatéríteni, ha a szülő, vagy a tanuló az étkezést két munkanappal előre írásban a füzetben lemondja. Ugyancsak írásban kell jelezni azt is, ha ismét igényli a tanuló az étkezést.

4.3.3 Tehetséggondozó, felzárkóztató, fejlesztő és egyéni foglalkozások:
Az egyéni képességek minél eredményesebb kibontakoztatását, valamint a gyengék felzárkóztatását segítik ezek a foglalkozások. A fejlesztő foglalkozáson való részvétel feltétele a tanulási képességet vizsgáló szakemberek, a pedagógiai szakszolgálat munkatársai által kiadott szakvélemények megléte. A felzárkóztató foglalkozáson való részvétel szaktanári megítéléshez kötött, a képességfejlesztő foglalkozásokra való jelentkezés önkéntes. A szakköri és felzárkóztató foglalkozás résztvevőinek szülei írásos nyilatkozatban fejezik ki beleegyezésüket. Ezután a foglalkozásokon való részvétel kötelező, a mulasztás az órarendi órákéval azonos megítélésű. A szakkörök jellegüket tekintve művészetiek, szaktárgyiak, technikaiak, de szerveződhetnek közös hobbyk alapján.
A tanuló iskolai vagy szakköri foglalkozáson elkészített tárgy, alkotás vagyoni jogára akkor tarthat igényt, ha hozott anyagból dolgozott. Az alkotás megőrzéséről köteles gondoskodni, és kiállítás céljára az intézmény rendelkezésére bocsátani.

4.3.4 Iskolai sportkör:
Tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal, a tömegsport, tartásjavító foglalkozásokkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
A gyógytestnevelés célja egészségjavítás. A foglalkozáson való részvétel orvosi javaslatra történik.

4.3.5 Versenyek, vetélkedők, bemutatók:
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik. A versenyre való nevezést a tanulóval való megbeszélés és tanulói - szülői beleegyezés előzi meg. A felkészítés egyéni foglalkozás keretében is történhet.

4.3.6 Kirándulások:
Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése, tantárgyi ismeretszerzés céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervez 4-8. évfolyamon (tagiskolában 1-8. évfolyamon). A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőnek kell vállalni.

4.3.7 Szabadidős foglalkozások:
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különböző szabadidős programokat szervez. A tanulók rendezvényeken való részvétele önkéntes, a költségeket a szülőknek kell vállalnia.

4.3.8 Hit- és vallásoktatás:
Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak - az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül - hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A tanulók hit- és vallásoktatáson való részvétele önkéntes.

4.3.9 A délutáni tanórán kívüli foglalkozások 14.00 és 16.00 óra között zajlanak, kivételt képeznek egyes sportfoglalkozások. A foglalkozásokról történő távolmaradást igazolni kell. Háromnál több igazolatlan hiányzás esetén a mulasztó tanuló a foglalkozásról kizárható. Minden tanórán kívüli foglalkozásra az alsó zsibongóban gyülekeznek a tanulók, s szaktanári (foglalkozásvezetői) kísérettel vonulnak a foglalkozás helyszínére.
A tagiskolában a gyülekezés helyszíne az iskola udvara vagy a kijelölt folyosórész.


5. A tanulók közösségei

5.1 Osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség pedagógus vezetője az osztályfőnök.
Választott tisztségviselőjük: 2 fő diákönkormányzati összekötő a 4-8. évfolyamon.
Tanulói felelősök: hetesek, felső tagozaton kapuügyeletes diákok, a tagiskolában az ügyeletes tanulók a folyosó és az udvar ügyeletét látják el.

A hetesek feladata:
- megbízatásuk egy hétre szól,
- gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta, szellőztetés),
- óra kezdetéig, a nevelő megérkezéséig ügyelnek az osztály rendjére,
- az órát tartó nevelőnek jelentik a hiányzókat,
- ha az órát tartó nevelő a becsengetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítik az iskolavezetést,
- a tanóra végén ellenőrizik a tanterem rendjét, tisztaságát,
- a tanteremben hagyott tárgyakat leadják az iskolatitkárnál.

5.2 Diákkörök létrehozására javaslatot tehet tanuló, szülő, nevelő. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején a nevelőtestület dönt. A diákkört nevelő, szülő vagy az igazgató által felkért felnőtt vezeti.

5.3 Iskolai diákönkormányzatok.
A tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére működik. Az iskola telephelyein külön DÖK működik.
A DÖK az osztályközösségek választott diákösszekötői segítségével tart kapcsolatot az iskolaközösségek tanulóival. Az összekötők feladata a gyors információáramoltatás.
A DÖK tevékenységét - az osztályokban megválasztott küldöttekből álló -diákönkormányzati vezetőség irányítja.
A DÖK-nek évente egy alkalommal diákközgyűlést kell összehívni. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában a DÖK összekötő tanár felelős.

5.4 A DÖK szervezésében működik a Körmöcbánya utcai iskolában a diák kapuügyelet. A tanulói ügyeleteseket az iskolai diákönkormányzat - a 7. és 8. évfolyamok közül - jelöli ki és osztja be.
Kapuügyeleti feladatok:
- 8 órától 13.30 óráig látják el az ügyeleti feladatot szülői beleegyezéssel, osztályfőnöki jóváhagyással a jobb képességű tanulók,
- az iskolába érkezők és távozók dokumentálása a dolguk,
- udvarias viselkedéssel tisztelik meg a látogatót és elkísérik jövetele helyszínére.

5.5 A DÖK vezetőség feladata a diák etikai kódex betartatása, megszegőinek számonkérése.

6. Az iskola helyiségeinek használata

6.1 Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek:
- az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért (váltócipő használata ajánlott),
- a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
- az iskola szervezeti működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.

6.2 Tornaterem, tornaszobák, öltözők rendje:
- a tanuló a tornatermekben csak pedagógus felügyeletével, a sport-szertárban csak pedagógus engedélyével tartózkodhat,
- a sportfoglalkozáson a tanulóknak sportfelszerelést kell viselniük. A sportöltözéken nem lehet sérülést okozó tárgy (csat,m cipzár, lánc stb.).
- a sportfoglalkozáson a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, testékszert. (Ezeket a tárgyakat az óra elején a szertárba tehetik.) A hosszú hajú tanulóknak össze kell kötniük a hajukat.

6.3 Számítástechnika termek rendje:
Használatára vonatkozó szabályokat minden tanév elején az első tanítási órán a szaktanárok ismertetik. Ennek elfogadását a tanulók füzetükbe aláírásukkal igazolják. A szaktanterem használatának rendje a termekben kifüggesztve is megtalálható.

6.4 Az iskolai könyvtárakat minden tanuló látogathatja, szolgáltatásaikat igénybe veheti a könyvtári rend megtartásával a meghatározott nyitvatartási időben:
- a kölcsönzött könyveket köteles visszavinni a könyvtárba a könyvtáros által jelzett időben,
- a könyvtár állományát kizárólag az állományvédelem szabályainak betartásával használhatja, ha kárt okoz, a megállapított érték alapján köteles megtéríteni,
- a könyvtár katalógusában csak könyvtárosi felügyelet mellett végezhet keresést,
- a könyvtár számítógépét csak a 13 óra utáni nyitvatartási időben használhatja, ezen időben igénybe veheti az Internetes tájékozódást, illetve a könyvtár állományába tartozó CD-ROM-okat.

6.5 Az ebédlőben a tanulók kötelesek betartani a kulturált étkezés íratlan előírásait, valamint az ebédeltető nevelő utasításait. Az ebédlőben csak azok a gyerekek tartózkodhatnak, akik menzások és napközisek. Az egésznapos osztályok a beosztott étkezési időben nevelői kísérettel étkeznek az ebédlőben. A napközis és egésznapos tanulócsoportok választott tanulói terítősi feladatokat látnak el.

6.6 A szaktantermek rendjét a tanév első tanóráján ismerteti a tantárgyat tanító pedagógus. (Különös tekintettel a kémia, fizika, technika termek rendjét illetően.)

6.7 A mellékhelyiségek (WC, tusoló) használata a higiéniai szabályoknak megfelelően történjék.

7. A tanulók mulasztásának igazolása

7.1 Késések:
- a tanuló becsengetés után 10 percig történő érkezése késésnek minősül. Ha a késések összideje eléri a 45 percet, akkor igazolatlan órának számít.
- ha 30 napon belül három alkalommal fordul elő a késés, az fegyelmezési intézkedést von maga után,
- a késések csak indokolt esetben igazolhatók.

7.2 Hiányzások:
- a tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell,
- a szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez alól mentesítést - indokolt esetben - az iskola igazgatója adhat,
- előzetes szülői engedélykérés nélkül a tanuló csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.
- A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első osztályfőnöki óráján, de legkésőbb öt tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. Az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. Betegség esetén, a megbetegedés napján reggel a szülő telefonon vagy más módon értesítse az osztályfőnököt.
- A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Ha a tanuló - a törvényi előírások értelmében- tankötelezettségét megszegi, az intézmény köteles a város jegyzőjének feljelentést tenni.
- A tanulók felmentését a testnevelés óra alól a szülő is kérheti, amit a tájékoztató füzetbe kell bejegyezni. Egy hétnél hosszabb felmentés orvosi javaslat alapján fogadható el. A felmentett tanuló köteles jelen lenni osztálya testnevelés óráján, illetve - egyidejűség esetén - az előírt gyógytestnevelési foglalkozáson.

8. A tanulók jutalmazása és elmarasztalása

8.1 Jutalmazás.
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
- példamutató magatartást tanúsít,
- vagy folyamatosan kiemelkedő tanulmányi eredményt ér el,
- vagy az osztály vagy az iskola érdekében közösségi munkát végez,
- vagy az iskolai illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. (helyi, városi, kistérségi, megyei, országos) versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
- vagy bármely módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez
az iskola jutalomban részesíti.

8.1.1 Az iskolában - a tanév közben - elismerésként a következő dicséretek adhatók:
- szaktanári,
- szakkörvezetői,
- sportkörvezetői,
- napközis nevelői,
- osztályfőnöki,
- igazgatói,
- nevelőtestületi,
- Bán Aladár-díj.
A dicséretet a tájékoztató füzetbe, az osztálynaplóba be kell jegyezni.
.

8.1.2 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén:
- szaktárgyi teljesítményért,
- példamutató magatartásért,
- kiemelkedő szorgalomért
dicséretben részesíthetők. A dicséretet az osztálynaplóba, a tanuló bizonyítványába, a törzskönyvbe be kell jegyezni.
A tagiskolában az iskola hírnevét öregbítő diákok nevei bekerülnek a „Dicsőségkönyv"-be, a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége és a jelenlévők megismerhetik bekerülésének okait, elért kimagasló teljesítményét, versenyhelyezéseit stb.

8.1.3 Az a hetedik és nyolcadikos tanuló, aki a tanévben mindenből jeles tanulmányi eredményt ért el - 8. osztályosoknál az I. félévben - általános tantestületi dicséretben részesül a tanévzáró ünnepélyen vagy a félévi értékelésen az iskola közössége előtt.

8.1.4 A dicséretet minden fokozatban írásba kell foglalni. A tantárgyi dicséretet kitűnő bejegyzéssel kell jelölni az értesítőben és a bizonyítványban, az általános nevelőtestületi dicséretet pedig a megjegyzés rovatban kell feltüntetni.
Az a 8. osztályos tanuló, aki általános iskolai tanulmányai során folyamatosan és jelentősen kiemelkedő tanulmányi munkát végez, magatartása és szorgalma példamutató, Bán Aladár- díjban részesíthető a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt.

8.1.5 A fenti szempontok alapján iskolánk tanulói közösségei és csoportjai is jutalmazásban részesülhetnek.

8.2 A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések.

8.2.1 Az a tanuló, aki
- tanulmányi kötelezettségeit, folyamatosan nem teljesíti,
- vagy a házirend előírásait megszegi,
- vagy igazolatlanul mulaszt
fegyelmező intézkedésben részesül.

8.2.2 Iskolai fegyelmezési fokozatok:
- szaktanári figyelmeztetés,
- napközis nevelői figyelmeztetés,
- osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli),
- osztályfőnöki intés,
- osztályfőnöki megrovás,
- igazgatói figyelmeztetés,
- igazgatói intés,
- tantestületi figyelmeztetés,
- tantestületi intés.

8.2.3 Az iskolai fegyelmezési intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.

8.2.4 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a fegyelmezési fokozatok betartásától el lehet tekinteni, s a tanulót mindjárt magasabb fegyelmező fokozatban részesíthető.
Súlyos kötelességszegésnek minősül:
- az agresszió, a másik tanulói bántalmazása,
- az egészségre ártalmas szerek (dohány, alkohol, drog) iskolába hozatala, fogyasztása,
- szándékos károkozás,
- az iskola tanulói, nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése,
- a tulajdonhoz és birtokláshoz való jog megsértése.

8.2.5 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
Fegyelmi büntetés lehet:
- igazgatói megrovás,
- szigorú megrovás,
- kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg alapítványi támogatások megvonása,
- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, esetleg másik iskolába előzetes iskolavezetői megegyezéssel.


8.2.6 A büntetést írásba kell foglalni, és ily módon a szülő tudomására hozni.

8.2.7 Gondatlan vagy szándékos károkozás esetén a tanuló szülője - a jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékben - kártérítésre kötelezhető.

9. Az iskola - gyermek által betartandó - óvó-védő rendszabályai

A tanulók testi épségének megóvása érdekében tilos:
- egymást szóval és tettel bántalmazni,
- az iskolába tüzet okozó tárgyat, gázsprayt, kést és minden olyan tárgyat hozni, ami veszélyes eszköznek, fegyvernek minősül,
- tanórán, tanórán kívüli foglalkozásokon, iskolai rendezvényen mobiltelefont bekapcsolva tartani és működtetni,
- az iskola kerítésén átmászni, rongálni,
- a sportpályán elhelyezett kapukra, a tűzlétrákra, a lapos tetőre, a labdafogó falra felmászni.

10. A tanulók nagyobb csoportja, nagyobb közössége

10.1 A Szülői Közösség - Közoktatási Törvény által biztosított módon - jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti.

10.2 A diákönkormányzatok kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek.


11. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

11.1 A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.

11.2 A házirend tervezetét megvitatják a diákok (4-8. évfolyam), véleményezik, s küldötteik útján a diákönkormányzatok vezetőségeihez eljuttatják. A DÖK vezetőségek a véleményeket összesítik és tájékoztatják az igazgatót.

11.3 A házirend tervezetét megvitatják a nevelői munkaközösségek, s véleményüket eljuttatják az igazgatóhoz.

11.4 A házirend tervezetével megismerkednek a szülők s véleményüket a Szülői Közösség összesítve juttatja el az igazgatóhoz.

11.5 Az iskola igazgatója a vélemények figyelembevételével elkészíti a végleges házirend tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzatok egyetértését, a Szülői Közösség véleményét.

11.6 A házirendet a nevelőtestület fogadja el, s Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyásával lép hatályba.

11.7 Az érvényben lévő házirend módosításának menete a 11.1 - 11.6 pontokban megfogalmazottak szerint történik.


11.8 A házirend módosítását előírhatja törvény vagy rendelet- módosítás, kezdeményezheti az iskola igazgatója, a tantestület, a diákönkormányzatok vezetősége vagy a Szülői Közösség vezetősége.


Záró rendelkezések

1. Ez a házirend Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete OKSB 3/2009. II.10-én hozott határozata alapján 2009. március 1-től lépett hatályba.
 

Vikol István sk.

igazgató

 

 

DIÁKETIKAI KÓDEX

 

Etikai kódexünk olyan ajánlásokat, megszívlelendő jó tanácsokat fogalmaz meg a teljesség igénye nélkül, amelyek törvényekkel nincsenek szabályozva, ám betartásuk jótékonyan befolyásolja a nevelési-oktatási folyamat hatékonyságát, javítja az ebben résztvevő felek (partnerek) közötti harmóniát:

 • Saját jól felfogott érdekedben, majdani jövőd érdekében érezd elsőrendű kötelességednek azt, ami a munkád, vagyis a tanulást; ezért mindent tegyél meg, hogy rendszeresen és lelkiismeretesen készülj a tanórákra. „Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.” (Seneca)
 • Légy büszke arra, hogy iskolánk tanulója vagy. Óvjad javait, ápoljad hagyományait, rossz hírét ne költsd, becsüld összes dolgozóját, hiszen itt mindenki és minden érted van.
 • A tanórákon, foglalkozásokon, rendezvényeken igyekezz pontosan megjelenni. Nem illik visszaélni mások idejével, vagy késéssel megzavarni egy már megkezdett tevékenységet.
 • Udvarias és szép „Jó napot kívánok!” köszönéssel tiszteld meg a felnőtteket, a hányavetien odavetett, modortalan „Jó napot” helyett.
 • Véleményednek természetesen hangot adhatsz, de mindig ügyelj arra, hogy ez megfelelő helyen és megfelelő hangnemben történjen.
 • Társaiddal való kommunikációdban kerüld a sértő, durva, trágár kifejezéseket, tanúsíts türelmet, önmérsékletet.
 • Tartsd mindenkor szem előtt, hogy szüleidnek és tanáraidnak ugyanaz a közös célja, hogy belőled tisztességes, derék, a nemzet számára hasznos állampolgárt neveljen, ezért törekedj arra, hogy otthoni tájékoztatásod az iskolában történtekről pontos, és elfogulatlan legyen, ezáltal elkerülve, hogy szüleid és nevelőid konfliktusba kerüljenek.
 • A hivatalos ünnepségeket illő öltözettel, fegyelmezett magatartással tiszteld meg. Himnuszunk éneklésével is büszkén vállald nemzeti hovatartozásodat.
 • Ha hibáztál, vétkeztél, legyen kellő erkölcsi tartás benned, hogy felelősséget vállalj, és elfogadd a jogos büntetést, amely sohasem öncélú, hanem arra hivatott, hogy eszedbe juttassa elkövetett cselekedeted helytelenségét, és figyelmeztessen arra, hogy hasonló hibákat máskor ne kövess el.
 • Ne felejtsd, akkor is az iskolaközösség tagja vagy, amikor iskolán kívül tartózkodsz szüleiddel, vagy másokkal. Bárhol, bármilyen rendezvényen mindig törekedj arra, hogy iskolánk értékeit hirdesd, jó hírét növeld.

 

В "Отечественный и зарубежный учет и аудит основных средств"конце концов Висс снова приняла тот облик, в котором вышла на арену.

Если "Открытие и ведение расчетного счета"это не остановить, сказал я, здесь "Отличие внешнего аудита от внутреннего контроля"вскоре не останется ничего, кроме щебня, который потом превратится в "Отпуск с частичной компенсацией: расчет, отражение в учете бюджетных организаций"песок, а потом не станет даже пыли.

Это отнюдь не "Отображение событий после отчетной даты в бухгалтерской отчетности"подарок,-возразил архангел.

Может, мы должны согласиться на попытку добраться до Зингера и помочь ему скрыться "Отражаем результаты инвентаризации в 2012 году"в безопасное место, чтобы переждать.

Далеко внизу, на равнине, "Отражение безвозмездной передачи основных средств в налоговом учете"которую Моро делила на две половины, он увидел большое "Отражение в бухгалтерском учете оказанных услуг мебельным салоном"облако пыли, за которым "Отражение в бухгалтерском учете организации - непрофессионального участника РЦБ операций с ценными бумагами"едва проглядывали вершины деревьев.

Доктор-азиат в больнице скорой помощи обнаружил, что обе мои коленные "Отражение в учете дивидендов, полученных от нерезидента"чашечки перебиты о приборную панель.

Тогда он заткнулся, а "Сущность и функции внутреннего аудита"я стал выяснять, где какое повреждение.

Они очутились "Сущность и цели бухгалтерского учета"в центральном "Сущность казначейской системы, расчеты с поставщиками"холле музея огромном темном зале.

Ты открыл свободный проезд в Старый "Сущность постоянных и переменных затрат. Использование маржинального дохода в целях обоснования управленческих решений об ассортименте продукции"город для "Сущность нормативного метода учета 'директ-костинг'"евреев и христиан, а затем расстрелял их машины, "Сущность метода калькуляции с полным распределением затрат"когда они подъехали к пропускному пункту в Бет "Сущность учетной политики"Шемеш.

Прошептав это имя и услышав, "Сущность управленческого учета, его структура и место в информационной системе предприятия"как оно заструилось с "Сущность управленческого учета и его место в информационной системе организации"дерева вниз, Кольтер уснул.

Дыхание я "Сущность системы калькуляции себестоимости продукции по нормативным затратам"придерживал в прежнем ритме.

Мак лег на постель и крепко заснул.

Что-то мне не нравится "Проведение судебно-бухгалтерской экспертизы"наш разговор, "Проверка использования основных средств и нематериальных активов ООО 'Карел'"Джей.

Возможности поправить положение не было, но Бекер "Проверка затрат на производство и себестоимости услуг и продукции"тем не менее "Проверка и исследование документов и записей по учету операций в животноводстве"попытался настроить контрольные стабилизаторы в "Проверка кассы и кассовых операций организации"другую сторону.

Они чересчур часто попадались, главным образом, по "Проверка контрагента в аудите"собственной глупости.

Чтобы восстановить "Проверка правильности и законности начисления заработной платы и ведения бухгалтерских документов"порядок во Вселенной, нужно было "Проверка основных средств и нематериальных активов при проведении аудита"удалить ее из переплетения причин и следствий.

Драм "Проверка производственных запасов жилищно-коммунального предприятия и оценка эффективности их использования, направления совершенствования"притормозил, затем снова нажал "Проверка расчетных, валютных и других счетов в банках, финансовых вложений и состояния забалансового учета при проведении аудита"на газ.

Пусть это будет для вас небольшим сюрпризом.

В "Большой семейный сонник" общем, в наш континуум и в "Боль в спине Как определить причину..." мое тело он вошел, преследуя иные "7 этажей взаимопонимания Язык тела и образ мысли" цели.

Швейк, налейте господину фельдкурату.

Он "Наклей и раскрась № НР 1159 Маша и Медведь" многое мог сделать ради нескольких "Динамика шахмат" сотен долларов, но только "Астма у детей Все способы лечения" не рисковать своим старым самолетом.

Анна заметила, как "Воины Сарда" он побледнел.

Но может "Шпаргалка по угол. праву Особен. часть" выбрать и желтый карты у него нет.

И оба "История русской живописи т.3 / 12 тт Первая половина 19 века" вдруг превратились в стариков "Арденны" с очень белыми лицами.

Теперь он боролся с ветром и неподвижной ногой, пытаясь перевернуться на спину, и одновременно жадно слизывая языком капли, стекающие по лицу.

Стремительней теперь, дальше ввысь.

Абориген до сих пор не делал попыток позвать на помощь и Маусглов решил не пользоваться пистолетом, пока не останется другого выхода или поднимется тревога.

Ты готов перерезать беспомощной девушке глотку.

Однажды, открыв интерфейс полного поля на Большую Сцену, Доннерджек услышал пение волынки.

Меня, Линка, каждого, кто задумывается " " над смыслом происходящего.