Hiba
 • XML Parsing Error at 1:78. Error 9: Invalid character

HázirendMely a várpalotai Bán Aladár Általános Iskola és Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok el?írásai alapján.

A házirend célja és feladata

I. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
II. A házirendbe foglalt el?írások célja biztosítani az iskola törvényes m?ködését, az iskolai nevelés-oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

A házirend hatálya

A házirend el?írásai vonatkoznak az iskolába járó tanulókra, a tanulók szüleire, (gondozóira), az iskola pedagógusaira és más alkalmazottaira.
A házirend el?írásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási id?ben, illetve tanítási id?n túl szervezett programokra érvényesek, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.


A házirend nyilvánossága

A házirend el?írásai nyilvánosak, egy-egy példányuk megtalálható:
- az iskola és tagiskola irattárában,
- az iskola és tagiskola könyvtárában,
- az iskola és tagiskola nevel?i szobájában,
- az iskola igazgatójánál, a tagiskola-vezet? igazgatóhelyettesnél,
- az iskola igazgatóhelyetteseinél,
- az osztályf?nököknél,
- a DÖK vezet?knél,
- a Szül?i Közösség elnökénél,
- az iskola és tagiskola elektronikus adattárában,
- az iskola és tagiskola honlapjain.

A házirend egy példányát - a Közoktatási Törvény el?írásainak megfelel?en - az iskolába történ? beiratkozáskor a szül?nek át kell adni.

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend el?írásairól minden osztályf?nöknek tájékoztatni kell
- a tanulókat osztályf?nöki órán,
- a szül?ket szül?i értekezleten,
s?t, minden tanév elején fel kell eleveníteni a tanulókra és a szül?kre vonatkozó legfontosabb el?írásokat.


A HÁZIREND tartalmazza
(az anyaintézmény és a tagiskola tanulóira vonatkozóan)

A tanulók jogait.
A tanulók kötelességeit.
Az iskola munkarendjét.
A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét.
A tanulók közösségeit.
Az iskolai létesítmények és helyiségek használatának rendjét.
A tanulói mulasztásokról és azok igazolásáról szóló rendelkezéseket.
A dicséret és elmarasztalás módjait.
Az intézmény - gyermek által betartandó - óvó-véd? rendszabályait.
A tanulók nagyobb közösségének meghatározását.
A Házirend módosításának szabályait.

1. A tanulók jogai

1.1 Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy adottságának, képességeinek megfelel? nevelésben és oktatásban részesüljön, hogy a közösség aktív, azt formálni képes tagja legyen! Ezért joga, hogy:
- a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja,
- az intézményben egészséges és biztonságos környezetben nevelkedjék,
- emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák,
- védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki er?szakkal szemben,
- választó és választható legyen minden tanulói tisztség esetében:

 • részt vehet a diákcsoportok munkájában, kezdeményezheti azok létrehozását,
 • élhet azokkal a jog- és hatáskörökkel, amelyek választott tisztségéb?l, felel?si megbízatásából fakadnak,
 • feladatot vállalhat közösségi programok összeállításában, lebonyolításában,
 • az iskolai közösségek életének bármely területére vonatkozóan kulturált formában véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet (a véleménynyilvánítás történhet egyénileg és a diákönkormányzaton keresztül is),
 • kérdést intézhet az iskola vezet?ihez és pedagógusaihoz, s arra a megkeresést?l számított 30 napon belül érdemi választ kell kapnia,
 • a diákönkormányzat véleményezési jogával élhet az iskolai élet bármely részével kapcsolatban,
 • a diákönkormányzat szervezeti keretein belül dönthet egy tanítás nélküli munkanap programjáról.


1.2 Minden tanulónak joga, hogy az iskola által felkínált nevelési-oktatási programokból - szül?i egyetértéssel - válasszon, s használja azokat a dokumentumokat, melyek választását megkönnyítik. (Pl.: Az intézmény pedagógiai programja stb.)
Tájékoztatást kapjon a témában az ?t érint? kérdésekr?l. A tananyag számonkérésének elnapolását kérje szülein keresztül, ha erre alapos indoka van, vagy ha egy tanítási napon két tantárgynál több átfogó dolgozatra kerül sor.

1.3 Minden tanuló joga, hogy a bontott tanulócsoportba sorolás pedagógiai szempontjairól tájékoztatást kapjon. Esetleges egyet nem értését - szül?jével együtt - kifejezésre juttassa. Indokait el?adva újbóli felülbírálatot, esetleg másik csoportba helyezést kérjen. A csoportokba való áthelyezés csak a tanév els? hetében lehetséges.

1.4 Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy tanulmányi munkájához a tanítási órán kívül is segítséget kapjon, s részt vehessen:
- tanulószobai és napközi otthoni foglalkozáson,
- felzárkóztató, fejleszt? foglalkozáson,
- szakköri foglalkozáson,
- sportköri és tömegsport foglalkozáson,
- tanulmányi versenyeken, pályázatokon,
- tanulmányi munkát segít? iskolán kívüli rendezvényeken,
- a diákújság szerkesztésében és az iskolarádió m?ködtetésében, ha erre alkalmasnak tartják.

1.5 A tanulóknak joguk van tanítási és foglalkozási id?ben az iskola létesítményeinek, helyiségeinek, berendezéseinek, eszközeinek használatára a véd?-óvó el?írások betartásával. Joga az iskolai könyvtár, a számítógépterem, a tornaterem rendeltetésszer? használata. (Ezen helyiségek használati rendjét külön dokumentum szabályozza.)

1.6 Minden tanulónak joga van az iskolai és iskolán kívüli sport- és kulturális rendezvényen részt venni, ezeken tanítási id? alatt szerepelni, ha erre az intézmény igazgatójától engedélyt kapott. Az iskolai vagy iskolán kívüli, de az iskola által szervezett rendezvényeken (pl. nyári tábor, sportrendezvények stb.) a házirend változatlanul érvényes.

1.7 Minden tanulónak joga van jogsérelem esetén jogorvoslatot kérni, vitás ügyekben felülvizsgálati vagy törvényességi kérelemmel élni.
Problémájával felkeresheti nevel?it, osztályf?nökét, az intézmény vezet?it (igazgatót, igazgatóhelyettest), hogy érdekében, védelmében segítséget kérjen és kapjon. Az igazgató fogadónapja diákok számára minden hét hétf?je, a tagiskolában a szül?k számára minden hónap els? hétf?je. (Kivétel február, június.) A diákjogok érvényesítési keretei a diákönkormányzatok, melyek évente egy alkalommal diákközgy?lést hívnak össze, ahol a diákok javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak az iskola bels? életér?l.

1.8 Minden tanuló joga, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi felel?s támogatásával a Családsegít? Szolgálat, Várpalotai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat segítségét kérje, kérelmére - indokolt esetben - kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön.

1.9 Minden tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggy?z?dését, nemzeti, etnikai önazonosságát kifejezésre juttathassa, elvárva annak tiszteletben tartását, azzal a feltétellel, ha e joggyakorlás nem ütközik jogszabályba, s nem korlátozza társai hasonló jogait, illetve tanuláshoz való viszonyát.

1.10 A tanulók joga, hogy egészségük meg?rzése érdekében az egészségnevelési programban foglalt tevékenységek résztvev?i legyenek, állampolgári kötelességük tudatában az egészségügyi sz?r?vizsgálatokon jelen legyenek.

2. A tanulók kötelességei

2.1 Minden tanuló az iskolai közösség tagja. Ebb?l fakadó kötelességei:
- azonosuljon az iskola, osztály célkit?zéseivel, tetteivel, segítse azok megvalósulását,
- választott megbízatását lelkiismeretesen teljesítse,
- a gyermekfelel?sök utasításait, kéréseit köteles figyelembe venni és azok szerint cselekedni,
- egyénileg felel?s a tárgyi környezete tisztaságáért, a közös és egyéni tulajdon védelméért és meg?rzéséért,
- az iskola tanárai, dolgozói és diáktársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,
- öltözködésével, megjelenésével - a közösség megbotránkozását kerülve - a jó ízlés határain belül fejezze ki személyiségét.

2.2 A tanulók legfontosabb munkája a tanulás, ezért kötelességük:
- minden tanítási órán felkészülten megjelenni,
- az eredményes tanórai munkához szükséges taneszközöket, a tájékoztató füzetüket magukkal hozni, az ide történ? bejegyzéseket a szül?vel (gondvisel?vel) aláírattatni,
- a tájékoztató füzet elvesztését haladéktalanul jelenteni kell az osztályf?nöknek,
- a tájékoztató füzetet hivatalos iratként kezelni (rongálása, megcsonkítása, a bejegyzések hamisítása fegyelmez? intézkedéseket von maga után),
- az intézmény könyvtárából használatra kapott - ingyen - tankönyveket a kölcsönzési szabályzatnak megfelel?en óvni,
- mulasztásaikat a következ? tanórára, hosszabb hiányzás esetén a tanár által megadott id?pontra pótolni,
- fegyelmezetten dolgozni a kötelez? és választott tanórákon egyaránt.

2.3 Minden tanuló kötelessége egészségének, testi épségének meg?rzése érdekében:
- óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
- elsajátítsa és alkalmazza az egészségét, és biztonságát véd? ismereteket,
- betartsa és osztálytársaival is igyekezzen betartatni a balesetek megel?zését szolgáló szabályokat,
- jelentse azonnal az iskola valamelyik dolgozójának, ha veszélyeztet? helyzetet, tevékenységet, rendkívüli eseményt (t?z, elemi kár stb.) vagy balesetet észlel,
- azonnal jelentse, ha rosszul érzi magát vagy megsérült,
- ismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában,
- rendkívüli esemény esetén pontosan betartsa az iskola feln?tt dolgozóinak utasításait.

3. Az iskola m?ködési rendje

3.1 Az iskola épülete szorgalmi id?ben 6.30-tól 20.00 óráig tart nyitva. Tanítás nélküli munkanapokon a napközi rendjében meghatározottak szerint. Hétvégén és ünnepnapokon az intézmény zárva tart.
A tagiskola szintén 20:00 óráig tart nyitva.

3.2 Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az intézmény 6.30 órától, a tagiskola 6.45 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. A tanítás 8 órakor kezd?dik és a csengetési rendben meghatározott id?pontokban ér véget. Az „egésznapos" osztályokban a munka 15.35-ig tart. A tanulók a felszerelésükre maguk felügyelnek. A tanuláshoz szükséges eszközökön kívül más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha ezt el?z?leg megbeszélték nevel?jükkel. Nagyobb érték? tárgyat (ékszer, mobiltelefon, értékes óra stb.), valamint nagyobb összeg? pénzt a tanulók az iskolába csak szül?i engedéllyel hozhatnak, s meg?rzésre az iskolatitkárnál kötelesek leadni. Ez a feltétele annak, hogy a nagy érték? tárgyért, pénzért felel?sséget vállaljon az iskola.

3.3 Az iskolába a tanulóknak 7.30 óra és 7.45 óra között kell érkezniük. Az alsó és a fels? tagozatosoknak a földszinti zsibongóban kell gyülekezniük, ahonnan az ügyeletes nevel? felügyelete mellett vonulnak az osztályukba, szaktantermekbe. A tanulóknak és nevel?knek a tanítás kezdete el?tt legalább 15 perccel az iskolában kell lenniük.
A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történ? felvétel a szül? kérésére történik. Els? osztályosoknak beiratkozáskor kell a napközis igényüket jelezni. A tanulószobára tanév elején kell jelentkezni, indokolt esetben azonban ez tanév közben is lehetséges.

3.4 A csengetés rendje a tanítási órák, és az óraközi szünetek id?tartamát határozza meg. A tanítási órák id?tartama 45 perc.


A csengetés rendje:
1. óra 8.00 - 8.45
2. óra 8.55 - 9.40
3. óra 9.50 - 10.35
4. óra 10.55 - 11.40
5. óra 11.50 - 12.35
6. óra 12.45 - 13.30
7. óra 13.55 - 14.40
8. óra 14.50 - 15.35

A csengetés rendje a tagiskolában:
1. óra 8.00 - 8.45
2. óra 8.55 - 9.40
3. óra 9.50 - 10.35
4. óra 10.50 - 11.35
5. óra 11.45 - 12.30
6. óra 12.35 - 13.20

Az egésznapos osztályokban a beosztott ebédid? után 13.55 óráig ún. szabadid?sáv van.

3.5 A szünetekben a tanulók a folyosókon, a nagyszünetben - ha az id?járás erre alkalmas - az udvaron tartózkodnak.

3.6 A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor fogyaszthatják el a tanulók a tízóraijukat.

3.7 A szünetek rendjét az ügyeletes nevel? felügyeli. A tanóra kezdete el?tt a tanulók a tantermek el?tt sorakoznak.

3.8 A tanítási id? alatt a tanuló csak a szül? személyes vagy írásbeli kérésére az osztályf?nöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben a távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.

3.9 Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a gazdasági irodában és az igazgatóhelyettesi irodában történik 8 órától 15.30 óráig. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az intézmény igazgatója a szünet megkezdése el?tt tájékoztatja az iskolahasználókat az ügyeleti rendr?l.

3.10 Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak hivatalos ügyet intéz?k tartózkodhatnak.
Az iskola épületébe érkez? szül?k illetve idegenek belépését az anyaiskolában a kapuügyeletesek, a tagiskolában az ügyviteli dolgozók rögzítik.

4. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje

4.1 A tanítás eredményessége érdekében a tanulónak az els? tanóra megkezdése el?tt a tanteremben osztályf?nöke vagy szaktanára által meghatározott ülésrendben, fegyelmezetten kell várni a nevel?t.

4.1.1 Az osztályban tanító nevel?knek törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére. A számonkérés formája lehet szóbeli, és írásbeli. Az átfogó témazáró dolgozat id?pontjáról a diákokat egy héttel korábban tájékoztatni kell. Dolgozatnak min?sül minden olyan írásbeli számonkérés, mely három vagy annál több óra ismeretanyagának elsajátítását ellen?rzi. Az írásbeli számonkérés értékelésér?l 10 munkanapon belül tájékoztatni kell a pedagógusnak a tanulót.

4.1.2 Minden tanóra után a tanulók kötelesek a szemetet a padból kiüríteni, az utolsó óra után a székeket a tanulóasztalokra feltenni. A tagiskolában a székek a helyükön maradnak.

4.2 A tanulók az egyes tanórán kívüli rendezvények el?készítésének, szervezésének, lebonyolításának is résztvev?i lehetnek. Az egyes tanulóközösségek ilyen irányú megbízatásait az intézmény éves munkaterve tartalmazza.

4.3 Az iskola a tanulók számára az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi.
Az iskola tanulói számára - mind a Körmöcbánya utcában, mind a Rákóczi Telepen - gazdag, sokszín? tanórán kívüli foglalkozási kínálatot biztosít.

4.3.1 Napközi otthon, tanulószoba:
A Közoktatási Törvény el?írásainak megfelel?en - ha szül?i igény van rá - az iskolában tanítási napokon a délutáni id?szakban az 1-4. évfolyamon napközi otthon, az 5-8. évfolyamon napközi otthon, tanulószoba m?ködik. A tanítási szünetekben a munkanapokon - igény esetén - összevont napközis csoport üzemel. (Étkezés 10 f?t meghaladó igény esetén biztosítható.) Az ?szi, téli, tavaszi szünetben összevont (városi) ügyelet van.
A napközi otthon rendje:
A tanulókat a napközis tanító 11.40-t?l folyamatosan veszi át az osztályf?nökökt?l. 12 órától 13.30 óráig, a tagiskolában 13:45 óráig az ebédl?i rend szerint történik az étkezés.
14.15-ig szabad foglalkozás, játék. 14.15 órától 16.00 óráig tart a tanóra. A tagiskolában a tanórák 14:00 órától kezd?dnek.

A tanulószoba rendje:
A tanulószoba foglalkozási ideje hétf?t?l csütörtökig, a tagiskolában alsós, fels?s napközi pénteken is, 14.00 órától 16.00 óráig.

4.3.2 Diákétkeztetés:
Az egésznapos osztályba és a napközi otthonba járó tanulók napi háromszori étkezésben részesülhetnek. Szül?i kérésre - ha az otthoni étkeztetés megoldott - a reggeli és az uzsonna lemondható. A napközibe nem járó tanulók számára - igény esetén - az iskola ebédet (menzát) biztosít. Az iskola fenntartója által megállapított étkezési díjat az iskola gondnokságán kell befizetni minden hónapban el?re, a fizetésre kijelölt napokon (legkés?bb az adott hónap tizedik napjáig).
A tanév els? napján az étkezést csak annak a tanulónak tudjuk biztosítani, akinek szül?je (gondozója) erre vonatkozó igényét augusztus utolsó hetében bejelenti. Az iskola a hiányzó tanuló étkezési díját csak akkor tudja a szül?nek visszatéríteni, ha a szül?, vagy a tanuló az étkezést két munkanappal el?re írásban a füzetben lemondja. Ugyancsak írásban kell jelezni azt is, ha ismét igényli a tanuló az étkezést.

4.3.3 Tehetséggondozó, felzárkóztató, fejleszt? és egyéni foglalkozások:
Az egyéni képességek minél eredményesebb kibontakoztatását, valamint a gyengék felzárkóztatását segítik ezek a foglalkozások. A fejleszt? foglalkozáson való részvétel feltétele a tanulási képességet vizsgáló szakemberek, a pedagógiai szakszolgálat munkatársai által kiadott szakvélemények megléte. A felzárkóztató foglalkozáson való részvétel szaktanári megítéléshez kötött, a képességfejleszt? foglalkozásokra való jelentkezés önkéntes. A szakköri és felzárkóztató foglalkozás résztvev?inek szülei írásos nyilatkozatban fejezik ki beleegyezésüket. Ezután a foglalkozásokon való részvétel kötelez?, a mulasztás az órarendi órákéval azonos megítélés?. A szakkörök jellegüket tekintve m?vészetiek, szaktárgyiak, technikaiak, de szervez?dhetnek közös hobbyk alapján.
A tanuló iskolai vagy szakköri foglalkozáson elkészített tárgy, alkotás vagyoni jogára akkor tarthat igényt, ha hozott anyagból dolgozott. Az alkotás meg?rzésér?l köteles gondoskodni, és kiállítás céljára az intézmény rendelkezésére bocsátani.

4.3.4 Iskolai sportkör:
Tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal, a tömegsport, tartásjavító foglalkozásokkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
A gyógytestnevelés célja egészségjavítás. A foglalkozáson való részvétel orvosi javaslatra történik.

4.3.5 Versenyek, vetélked?k, bemutatók:
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik. A versenyre való nevezést a tanulóval való megbeszélés és tanulói - szül?i beleegyezés el?zi meg. A felkészítés egyéni foglalkozás keretében is történhet.

4.3.6 Kirándulások:
Az iskola nevel?i a nevel?munka el?segítése, tantárgyi ismeretszerzés céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervez 4-8. évfolyamon (tagiskolában 1-8. évfolyamon). A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerül? költségeket a szül?nek kell vállalni.

4.3.7 Szabadid?s foglalkozások:
A szabadid? hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevel?testület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerül? igényekhez és a szül?k anyagi helyzetéhez igazodva különböz? szabadid?s programokat szervez. A tanulók rendezvényeken való részvétele önkéntes, a költségeket a szül?knek kell vállalnia.

4.3.8 Hit- és vallásoktatás:
Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak - az iskola nevel? és oktató tevékenységét?l függetlenül - hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A tanulók hit- és vallásoktatáson való részvétele önkéntes.

4.3.9 A délutáni tanórán kívüli foglalkozások 14.00 és 16.00 óra között zajlanak, kivételt képeznek egyes sportfoglalkozások. A foglalkozásokról történ? távolmaradást igazolni kell. Háromnál több igazolatlan hiányzás esetén a mulasztó tanuló a foglalkozásról kizárható. Minden tanórán kívüli foglalkozásra az alsó zsibongóban gyülekeznek a tanulók, s szaktanári (foglalkozásvezet?i) kísérettel vonulnak a foglalkozás helyszínére.
A tagiskolában a gyülekezés helyszíne az iskola udvara vagy a kijelölt folyosórész.


5. A tanulók közösségei

5.1 Osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség pedagógus vezet?je az osztályf?nök.
Választott tisztségvisel?jük: 2 f? diákönkormányzati összeköt? a 4-8. évfolyamon.
Tanulói felel?sök: hetesek, fels? tagozaton kapuügyeletes diákok, a tagiskolában az ügyeletes tanulók a folyosó és az udvar ügyeletét látják el.

A hetesek feladata:
- megbízatásuk egy hétre szól,
- gondoskodnak a tanterem megfelel? el?készítésér?l a tanórákra (tiszta tábla, kréta, szell?ztetés),
- óra kezdetéig, a nevel? megérkezéséig ügyelnek az osztály rendjére,
- az órát tartó nevel?nek jelentik a hiányzókat,
- ha az órát tartó nevel? a becsengetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítik az iskolavezetést,
- a tanóra végén ellen?rizik a tanterem rendjét, tisztaságát,
- a tanteremben hagyott tárgyakat leadják az iskolatitkárnál.

5.2 Diákkörök létrehozására javaslatot tehet tanuló, szül?, nevel?. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején a nevel?testület dönt. A diákkört nevel?, szül? vagy az igazgató által felkért feln?tt vezeti.

5.3 Iskolai diákönkormányzatok.
A tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadid?s tevékenységének segítésére m?ködik. Az iskola telephelyein külön DÖK m?ködik.
A DÖK az osztályközösségek választott diákösszeköt?i segítségével tart kapcsolatot az iskolaközösségek tanulóival. Az összeköt?k feladata a gyors információáramoltatás.
A DÖK tevékenységét - az osztályokban megválasztott küldöttekb?l álló -diákönkormányzati vezet?ség irányítja.
A DÖK-nek évente egy alkalommal diákközgy?lést kell összehívni. A diákközgy?lés összehívásáért minden tanév májusában a DÖK összeköt? tanár felel?s.

5.4 A DÖK szervezésében m?ködik a Körmöcbánya utcai iskolában a diák kapuügyelet. A tanulói ügyeleteseket az iskolai diákönkormányzat - a 7. és 8. évfolyamok közül - jelöli ki és osztja be.
Kapuügyeleti feladatok:
- 8 órától 13.30 óráig látják el az ügyeleti feladatot szül?i beleegyezéssel, osztályf?nöki jóváhagyással a jobb képesség? tanulók,
- az iskolába érkez?k és távozók dokumentálása a dolguk,
- udvarias viselkedéssel tisztelik meg a látogatót és elkísérik jövetele helyszínére.

5.5 A DÖK vezet?ség feladata a diák etikai kódex betartatása, megszeg?inek számonkérése.

6. Az iskola helyiségeinek használata

6.1 Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelel?en kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felel?sek:
- az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
- az iskola rendjének, tisztaságának meg?rzéséért (váltócip? használata ajánlott),
- a t?z- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
- az iskola szervezeti m?ködési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott el?írások betartásáért.

6.2 Tornaterem, tornaszobák, öltöz?k rendje:
- a tanuló a tornatermekben csak pedagógus felügyeletével, a sport-szertárban csak pedagógus engedélyével tartózkodhat,
- a sportfoglalkozáson a tanulóknak sportfelszerelést kell viselniük. A sportöltözéken nem lehet sérülést okozó tárgy (csat,m cipzár, lánc stb.).
- a sportfoglalkozáson a tanulók nem viselhetnek karórát, gy?r?t, nyakláncot, lógó fülbevalót, testékszert. (Ezeket a tárgyakat az óra elején a szertárba tehetik.) A hosszú hajú tanulóknak össze kell kötniük a hajukat.

6.3 Számítástechnika termek rendje:
Használatára vonatkozó szabályokat minden tanév elején az els? tanítási órán a szaktanárok ismertetik. Ennek elfogadását a tanulók füzetükbe aláírásukkal igazolják. A szaktanterem használatának rendje a termekben kifüggesztve is megtalálható.

6.4 Az iskolai könyvtárakat minden tanuló látogathatja, szolgáltatásaikat igénybe veheti a könyvtári rend megtartásával a meghatározott nyitvatartási id?ben:
- a kölcsönzött könyveket köteles visszavinni a könyvtárba a könyvtáros által jelzett id?ben,
- a könyvtár állományát kizárólag az állományvédelem szabályainak betartásával használhatja, ha kárt okoz, a megállapított érték alapján köteles megtéríteni,
- a könyvtár katalógusában csak könyvtárosi felügyelet mellett végezhet keresést,
- a könyvtár számítógépét csak a 13 óra utáni nyitvatartási id?ben használhatja, ezen id?ben igénybe veheti az Internetes tájékozódást, illetve a könyvtár állományába tartozó CD-ROM-okat.

6.5 Az ebédl?ben a tanulók kötelesek betartani a kulturált étkezés íratlan el?írásait, valamint az ebédeltet? nevel? utasításait. Az ebédl?ben csak azok a gyerekek tartózkodhatnak, akik menzások és napközisek. Az egésznapos osztályok a beosztott étkezési id?ben nevel?i kísérettel étkeznek az ebédl?ben. A napközis és egésznapos tanulócsoportok választott tanulói terít?si feladatokat látnak el.

6.6 A szaktantermek rendjét a tanév els? tanóráján ismerteti a tantárgyat tanító pedagógus. (Különös tekintettel a kémia, fizika, technika termek rendjét illet?en.)

6.7 A mellékhelyiségek (WC, tusoló) használata a higiéniai szabályoknak megfelel?en történjék.

7. A tanulók mulasztásának igazolása

7.1 Késések:
- a tanuló becsengetés után 10 percig történ? érkezése késésnek min?sül. Ha a késések összideje eléri a 45 percet, akkor igazolatlan órának számít.
- ha 30 napon belül három alkalommal fordul el? a késés, az fegyelmezési intézkedést von maga után,
- a késések csak indokolt esetben igazolhatók.

7.2 Hiányzások:
- a tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell,
- a szül? egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez alól mentesítést - indokolt esetben - az iskola igazgatója adhat,
- el?zetes szül?i engedélykérés nélkül a tanuló csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szül? ilyen esetben is köteles a lehet? leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztályf?nöknek.
- A mulasztó tanuló iskolába jövetelének els? osztályf?nöki óráján, de legkés?bb öt tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. Az igazolást az osztályf?nöknek kell bemutatni. Betegség esetén, a megbetegedés napján reggel a szül? telefonon vagy más módon értesítse az osztályf?nököt.
- A tanuló órái igazolatlannak min?sülnek, ha az el?írt határid? alatt nem igazolja távolmaradását. Ha a tanuló - a törvényi el?írások értelmében- tankötelezettségét megszegi, az intézmény köteles a város jegyz?jének feljelentést tenni.
- A tanulók felmentését a testnevelés óra alól a szül? is kérheti, amit a tájékoztató füzetbe kell bejegyezni. Egy hétnél hosszabb felmentés orvosi javaslat alapján fogadható el. A felmentett tanuló köteles jelen lenni osztálya testnevelés óráján, illetve - egyidej?ség esetén - az el?írt gyógytestnevelési foglalkozáson.

8. A tanulók jutalmazása és elmarasztalása

8.1 Jutalmazás.
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
- példamutató magatartást tanúsít,
- vagy folyamatosan kiemelked? tanulmányi eredményt ér el,
- vagy az osztály vagy az iskola érdekében közösségi munkát végez,
- vagy az iskolai illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. (helyi, városi, kistérségi, megyei, országos) versenyeken, vetélked?kön vagy el?adásokon, bemutatókon vesz részt,
- vagy bármely módon hozzájárul az iskola jó hírnevének meg?rzéséhez és növeléséhez
az iskola jutalomban részesíti.

8.1.1 Az iskolában - a tanév közben - elismerésként a következ? dicséretek adhatók:
- szaktanári,
- szakkörvezet?i,
- sportkörvezet?i,
- napközis nevel?i,
- osztályf?nöki,
- igazgatói,
- nevel?testületi,
- Bán Aladár-díj.
A dicséretet a tájékoztató füzetbe, az osztálynaplóba be kell jegyezni.
.

8.1.2 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelked? tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén:
- szaktárgyi teljesítményért,
- példamutató magatartásért,
- kiemelked? szorgalomért
dicséretben részesíthet?k. A dicséretet az osztálynaplóba, a tanuló bizonyítványába, a törzskönyvbe be kell jegyezni.
A tagiskolában az iskola hírnevét öregbít? diákok nevei bekerülnek a „Dics?ségkönyv"-be, a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége és a jelenlév?k megismerhetik bekerülésének okait, elért kimagasló teljesítményét, versenyhelyezéseit stb.

8.1.3 Az a hetedik és nyolcadikos tanuló, aki a tanévben mindenb?l jeles tanulmányi eredményt ért el - 8. osztályosoknál az I. félévben - általános tantestületi dicséretben részesül a tanévzáró ünnepélyen vagy a félévi értékelésen az iskola közössége el?tt.

8.1.4 A dicséretet minden fokozatban írásba kell foglalni. A tantárgyi dicséretet kit?n? bejegyzéssel kell jelölni az értesít?ben és a bizonyítványban, az általános nevel?testületi dicséretet pedig a megjegyzés rovatban kell feltüntetni.
Az a 8. osztályos tanuló, aki általános iskolai tanulmányai során folyamatosan és jelent?sen kiemelked? tanulmányi munkát végez, magatartása és szorgalma példamutató, Bán Aladár- díjban részesíthet? a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége el?tt.

8.1.5 A fenti szempontok alapján iskolánk tanulói közösségei és csoportjai is jutalmazásban részesülhetnek.

8.2 A tanulókkal szembeni fegyelmez? intézkedések.

8.2.1 Az a tanuló, aki
- tanulmányi kötelezettségeit, folyamatosan nem teljesíti,
- vagy a házirend el?írásait megszegi,
- vagy igazolatlanul mulaszt
fegyelmez? intézkedésben részesül.

8.2.2 Iskolai fegyelmezési fokozatok:
- szaktanári figyelmeztetés,
- napközis nevel?i figyelmeztetés,
- osztályf?nöki figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli),
- osztályf?nöki intés,
- osztályf?nöki megrovás,
- igazgatói figyelmeztetés,
- igazgatói intés,
- tantestületi figyelmeztetés,
- tantestületi intés.

8.2.3 Az iskolai fegyelmezési intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelyt?l indokolt esetben a vétség súlyától függ?en el lehet térni.

8.2.4 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a fegyelmezési fokozatok betartásától el lehet tekinteni, s a tanulót mindjárt magasabb fegyelmez? fokozatban részesíthet?.
Súlyos kötelességszegésnek min?sül:
- az agresszió, a másik tanulói bántalmazása,
- az egészségre ártalmas szerek (dohány, alkohol, drog) iskolába hozatala, fogyasztása,
- szándékos károkozás,
- az iskola tanulói, nevel?i és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése,
- a tulajdonhoz és birtokláshoz való jog megsértése.

8.2.5 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthet?.
Fegyelmi büntetés lehet:
- igazgatói megrovás,
- szigorú megrovás,
- kedvezmények, juttatások csökkentése, illet?leg alapítványi támogatások megvonása,
- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, esetleg másik iskolába el?zetes iskolavezet?i megegyezéssel.


8.2.6 A büntetést írásba kell foglalni, és ily módon a szül? tudomására hozni.

8.2.7 Gondatlan vagy szándékos károkozás esetén a tanuló szül?je - a jogszabályi el?írásoknak megfelel? mértékben - kártérítésre kötelezhet?.

9. Az iskola - gyermek által betartandó - óvó-véd? rendszabályai

A tanulók testi épségének megóvása érdekében tilos:
- egymást szóval és tettel bántalmazni,
- az iskolába tüzet okozó tárgyat, gázsprayt, kést és minden olyan tárgyat hozni, ami veszélyes eszköznek, fegyvernek min?sül,
- tanórán, tanórán kívüli foglalkozásokon, iskolai rendezvényen mobiltelefont bekapcsolva tartani és m?ködtetni,
- az iskola kerítésén átmászni, rongálni,
- a sportpályán elhelyezett kapukra, a t?zlétrákra, a lapos tet?re, a labdafogó falra felmászni.

10. A tanulók nagyobb csoportja, nagyobb közössége

10.1 A Szül?i Közösség - Közoktatási Törvény által biztosított módon - jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érint? kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti.

10.2 A diákönkormányzatok kötelez? véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók min?sülnek.


11. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

11.1 A házirend tervezetét a nevel?k, a tanulók és a szül?k javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.

11.2 A házirend tervezetét megvitatják a diákok (4-8. évfolyam), véleményezik, s küldötteik útján a diákönkormányzatok vezet?ségeihez eljuttatják. A DÖK vezet?ségek a véleményeket összesítik és tájékoztatják az igazgatót.

11.3 A házirend tervezetét megvitatják a nevel?i munkaközösségek, s véleményüket eljuttatják az igazgatóhoz.

11.4 A házirend tervezetével megismerkednek a szül?k s véleményüket a Szül?i Közösség összesítve juttatja el az igazgatóhoz.

11.5 Az iskola igazgatója a vélemények figyelembevételével elkészíti a végleges házirend tervezetét. A házirend elfogadása el?tt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzatok egyetértését, a Szül?i Közösség véleményét.

11.6 A házirendet a nevel?testület fogadja el, s Várpalota Város Önkormányzatának Képvisel?-testülete jóváhagyásával lép hatályba.

11.7 Az érvényben lév? házirend módosításának menete a 11.1 - 11.6 pontokban megfogalmazottak szerint történik.


11.8 A házirend módosítását el?írhatja törvény vagy rendelet- módosítás, kezdeményezheti az iskola igazgatója, a tantestület, a diákönkormányzatok vezet?sége vagy a Szül?i Közösség vezet?sége.


Záró rendelkezések

1. Ez a házirend Várpalota Város Önkormányzati Képvisel?-testülete OKSB 3/2009. II.10-én hozott határozata alapján 2009. március 1-t?l lépett hatályba.
 

Vikol István sk.

igazgató

 

 

DIÁKETIKAI KÓDEX

 

Etikai kódexünk olyan ajánlásokat, megszívlelend? jó tanácsokat fogalmaz meg a teljesség igénye nélkül, amelyek törvényekkel nincsenek szabályozva, ám betartásuk jótékonyan befolyásolja a nevelési-oktatási folyamat hatékonyságát, javítja az ebben résztvev? felek (partnerek) közötti harmóniát:

 • Saját jól felfogott érdekedben, majdani jöv?d érdekében érezd els?rend? kötelességednek azt, ami a munkád, vagyis a tanulást; ezért mindent tegyél meg, hogy rendszeresen és lelkiismeretesen készülj a tanórákra. „Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.” (Seneca)
 • Légy büszke arra, hogy iskolánk tanulója vagy. Óvjad javait, ápoljad hagyományait, rossz hírét ne költsd, becsüld összes dolgozóját, hiszen itt mindenki és minden érted van.
 • A tanórákon, foglalkozásokon, rendezvényeken igyekezz pontosan megjelenni. Nem illik visszaélni mások idejével, vagy késéssel megzavarni egy már megkezdett tevékenységet.
 • Udvarias és szép „Jó napot kívánok!” köszönéssel tiszteld meg a feln?tteket, a hányavetien odavetett, modortalan „Jó napot” helyett.
 • Véleményednek természetesen hangot adhatsz, de mindig ügyelj arra, hogy ez megfelel? helyen és megfelel? hangnemben történjen.
 • Társaiddal való kommunikációdban kerüld a sért?, durva, trágár kifejezéseket, tanúsíts türelmet, önmérsékletet.
 • Tartsd mindenkor szem el?tt, hogy szüleidnek és tanáraidnak ugyanaz a közös célja, hogy bel?led tisztességes, derék, a nemzet számára hasznos állampolgárt neveljen, ezért törekedj arra, hogy otthoni tájékoztatásod az iskolában történtekr?l pontos, és elfogulatlan legyen, ezáltal elkerülve, hogy szüleid és nevel?id konfliktusba kerüljenek.
 • A hivatalos ünnepségeket ill? öltözettel, fegyelmezett magatartással tiszteld meg. Himnuszunk éneklésével is büszkén vállald nemzeti hovatartozásodat.
 • Ha hibáztál, vétkeztél, legyen kell? erkölcsi tartás benned, hogy felel?sséget vállalj, és elfogadd a jogos büntetést, amely sohasem öncélú, hanem arra hivatott, hogy eszedbe juttassa elkövetett cselekedeted helytelenségét, és figyelmeztessen arra, hogy hasonló hibákat máskor ne kövess el.
 • Ne felejtsd, akkor is az iskolaközösség tagja vagy, amikor iskolán kívül tartózkodsz szüleiddel, vagy másokkal. Bárhol, bármilyen rendezvényen mindig törekedj arra, hogy iskolánk értékeit hirdesd, jó hírét növeld.

 

? "????????????? ? ?????????? ???? ? ????? ???????? ???????"????? ?????? ???? ????? ??????? ??? ?????, ? ??????? ????? ?? ?????.

???? "???????? ? ??????? ?????????? ?????"??? ?? ??????????, ?????? ?, ????? "??????? ???????? ?????? ?? ??????????? ????????"?????? ?? ????????? ??????, ????? ?????, ??????? ????? ??????????? ? "?????? ? ????????? ????????????: ??????, ????????? ? ????? ????????? ???????????"?????, ? ????? ?? ?????? ???? ????.

??? ?????? ?? "??????????? ??????? ????? ???????? ???? ? ????????????? ??????????"???????,-???????? ????????.

?????, ?? ?????? ??????????? ?? ??????? ????????? ?? ??????? ? ?????? ??? ???????? "???????? ?????????? ?????????????? ? 2012 ????"? ?????????? ?????, ????? ?????????.

?????? ?????, ?? ???????, "????????? ????????????? ???????? ???????? ??????? ? ????????? ?????"??????? ???? ?????? ?? ??? ????????, ?? ?????? ??????? "????????? ? ????????????? ????? ????????? ????? ????????? ???????"?????? ????, ?? ??????? "????????? ? ????????????? ????? ??????????? - ??????????????????? ????????? ??? ???????? ? ??????? ????????"???? ???????????? ??????? ????????.

??????-????? ? ???????? ?????? ?????? ?????????, ??? ??? ??? ???????? "????????? ? ????? ??????????, ?????????? ?? ???????????"??????? ???????? ? ????????? ??????.

????? ?? ?????????, ? "???????? ? ??????? ??????????? ??????"? ???? ????????, ??? ????? ???????????.

??? ????????? "???????? ? ???? ?????????????? ?????"? ??????????? "???????? ???????????? ???????, ??????? ? ????????????"????? ????? ???????? ?????? ????.

?? ?????? ????????? ?????? ? ?????? "???????? ?????????? ? ?????????? ??????. ????????????? ????????????? ?????? ? ????? ??????????? ?????????????? ??????? ?? ???????????? ?????????"????? ??? "???????? ???????????? ?????? ????? '??????-???????'"?????? ? ????????, ? ????? ?????????? ?? ??????, "???????? ?????? ??????????? ? ?????? ?????????????? ??????"????? ??? ????????? ? ??????????? ?????? ? ??? "???????? ??????? ????????"?????.

????????? ??? ??? ? ???????, "???????? ??????????????? ?????, ??? ????????? ? ????? ? ?????????????? ??????? ???????????"??? ??? ??????????? ? "???????? ??????????????? ????? ? ??? ????? ? ?????????????? ??????? ???????????"?????? ????, ??????? ?????.

??????? ? "???????? ??????? ??????????? ????????????? ????????? ?? ??????????? ????????"??????????? ? ??????? ?????.

??? ??? ?? ??????? ? ?????? ??????.

? "??????? ???????? ??????" ?????, ? ??? ????????? ? ? "???? ? ????? ??? ?????????? ???????..." ??? ???? ?? ?????, ????????? ???? "7 ?????? ??????????????? ???? ???? ? ????? ?????" ????.

?????, ??????? ????????? ???????????.

?? "?????? ? ???????? ? ?? 1159 ???? ? ???????" ?????? ??? ??????? ???? ?????????? "???????? ??????" ????? ????????, ?? ?????? "????? ? ????? ??? ??????? ???????" ?? ????????? ????? ?????? ?????????.

???? ????????, ??? "????? ?????" ?? ?????????.

?? ????? "????????? ?? ????. ????? ??????. ?????" ??????? ? ?????? ????? ? ???? ???.

? ??? "??????? ??????? ???????? ?.3 / 12 ?? ?????? ???????? 19 ????" ????? ???????????? ? ???????? "???????" ? ????? ?????? ??????.

?????? ?? ??????? ? ?????? ? ??????????? ?????, ??????? ????????????? ?? ?????, ? ???????????? ????? ???????? ?????? ?????, ????????? ?? ????.

????????????? ??????, ?????? ?????.

???????? ?? ??? ??? ?? ????? ??????? ??????? ?? ?????? ? ???????? ????? ?? ???????????? ??????????, ???? ?? ????????? ??????? ?????? ??? ?????????? ???????.

?? ????? ?????????? ??????????? ??????? ??????.

???????, ?????? ????????? ??????? ???? ?? ??????? ?????, ?????????? ??????? ????? ???????.

????, ?????, ???????, ??? ???????????? " " ??? ??????? ?????????????.