Hiba
  • XML Parsing Error at 1:78. Error 9: Invalid character

Bemutatkozás

Iskolánk közel 65 éves múltra tekint vissza, ugyanis a 2. világháború után a bányászok egykori lakótelepén él? fiatal bányászcsaládok gyermekeinek nem volt iskolájuk, ezért vet?dött fel az a gondolat, hogy épüljön iskola, amely 1952 szeptember elsejével megnyitotta kapuit a diákok el?tt.

Ma a Rákóczi telep olyan oktatási centrummal rendelkezik, ahol egymás mellett van az óvoda, a 8 évfolyamos általános iskola és a lakótelep - nemegyszer a város - minden sportszeret? emberét befogadó tornaterem. Iskolánk a folyamatos karbantartás, az állandó szépítés, az iskolahasználók összefogása, a kert s az udvar folyamatos gondozása eredményeként kellemes színfoltja a lakótelepnek.

A legkisebbek (1. 2. 3. osztályosok ) "saját" otthonosan berendezett termükben tanulnak. mindhárom tanterem elhelyezkedése lehet?vé teszi, hogy a gyermekek teljesít?képességének megfelel? napirend, órabeosztás szerint foglalkozzanak velük tanítóink.

A 4-8. évfolyamokon szaktermi oktatás folyik. A felszereltségnek és a személyi adottságoknak megfelel?en 2 - 3 szaktárgy birtokol 1-1 termet. Szertáraink nincsenek, ezért évek óta a szaktermekben találhatók eszközeink.  Diákjaink tisztában vannak azzal, hogy melyik terem, milyen funkciót tölt be. Így beszélhetünk: biológia-földrajz, fizika - kémia - matematika, magyar-ének, angol-történelem, technika-informatika, valamint háztartástan szakteremr?l.

2011 szeptember óta - Várpalota Város Önkormányzata sikeres pályázatának köszönhet?en - 4 tantermet interaktív táblával szereltünk fel.

alt Â Â  alt Â Â  alt Â Â  alt

Oktató - nevel? munkánk szerves része az iskolai könyvtár. A nevel?k által használt szakkönyvtár a tanáriban, az ismeretterjeszt? és a m?veltségi területekhez tartozó ifjúsági szakirodalom a szaktermekben található. Könyvtárunk is szabad polcos, helyben olvasási és videózási lehet?séggel. M?veltségi vetélked?ink, könyvtári tanóráink színhelye is. Állománya igényesen válogatott, jó színvonalú.

2007-ben alakÍtottuk ki a fejleszt? szobát, ahol kiscsoportos, illetve egyéni fejlesztés folyik. Három darab számítógép, a tanulást segít? eszközök és segédanyagok széles választéka áll itt rendelkezésre.A délel?tti id?szakban ez a helyiség ad otthont az Arizona programnak, amellyel a tanítási órák fegyelmét sikerült javítanunk. A programról b?vebben az alábbi oldalakon olvashat:

http://www.onlinepszichologia.hu/hirek/arizona-program-avagy-lehetoseg-a-konfliktusok-kezelesere-a-tanoran-i-resz

http://www.onlinepszichologia.hu/hirek/arizona-program-avagy-lehetoseg-a-konfliktusok-kezelesere-a-tanoran-ii-resz

alt1993-ban az Önkormányzat Képvisel?-testületének sikeres pályázata segítségével épült meg tornatermünk.

Tornatermünk felszereltsége, eszközellátottsága jobb a városi átlagnál. Ugyanakkor a tanulók edzettségét azzal is fokozzuk, hogy csapadékmentes napokon a sportudvart is rendszeresen használjuk.

Minden testnevelés óránknak, az óvoda sportfoglalkozásainak, a sportköri foglalkozásoknak, asztalitenisz, kézilabda-, futballedzéseknek, a szül?k, a volt tanítványok, pedagógusok sportolási kedvének ad helyet alkalmanként vagy rendszeresen a sportolásra. 2014 óta itt tartja edzéseit a Várpalotai Bányász SK Asztalitenisz szakosztálya, amelyhez bármelyik tanítványunk csatlakozhat. A tornaterem ad otthont, rossz id? esetén az iskolai ünnepélyeknek, valamint rendezvényeknek.

1998 óta minden év januárjában a tornaterem ad otthont a szül?k-nevel?k báljának, amelynek bevételével az 1997 óta m?köd? Kincskeres? Alapítványt támogatják a résztvev?k. Így az alapítvány az iskola diákjai tanulmányainak támogatni tudja, sport- és egyéb szabadid?s tevékenységük útján egészséges fejl?désük el?segítéséhez hozzájárul, valamint a jelenleginél korszer?bb, a kor igényeinek megfelel? tárgyi-technikai eszközök beszerzésével támogatja az intézmény színvonalas oktatását.

2007 augusztusától intézményünk a Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolájaként m?ködik tovább.

Alapvet? céljainkat iskolánk alaptevékenysége határozza meg. Ismerve vonzáskörzetünket, személyi-, tárgyi- és anyagi lehet?ségeinket, kiegészítve eddigi tevékenységünket, a következ? célokat t?ztük magunk elé.

  • Olyan színes, sokoldalú és nyitott iskolai élet továbbvitele a célunk, amelynek középpontjában az egész gyermeki személyiség fejlesztése áll. Szándékunk, hogy az óvodából érkez? kisgyermek 8 év alatt az újra fogékony, érdekl?d?, sok alkalmazható ismerettel rendelkez?, az igényes emberi élethez szükséges viselkedéskultúra alapjait elsajátított, a továbbtanulásra érett és felkészült, fizikailag, lelkileg egészséges, a másságot is elfogadó fiatallá váljék.
  • Olyan egységes tantestületi szemléletet, fejleszt? tevékenységet alakítani, amellyel megvalósíthatók nevelési - oktatási feladataink.
  • Er?síteni kívánjuk helyi sajátosságaink pozitívumait. F? vonzer?nk a családias légkör és az oktatás, nevelés nyitottsága.
  • Célunk, hogy iskolánk olyan maradjon - legyen, ahol jól érzik magukat a gyerekek és a feln?ttek, és közös munkával elérhetik nevelési - nevel?dési, tanítási - tanulási céljukat.

 

Bízunk benne, hogy iskolánk olyan marad, ahol jól érzik magukat a gyerekek és a feln?ttek, és közös munkával elérhetik nevelési - nevel?dési, tanítási - tanulási céljukat.